Thông báo mời thầu
Thông báo mời thầu: Gói thầu số 19/ETEP/PTV/HTKCT2, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo đợt 2 tại miền Nam
Thông báo mời thầu: Gói thầu số 19/ETEP/PTV/HTKCT2, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo đợt 2 tại miền Nam

07/05/2018

ETEP - Gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo, tập huấn định hướng và phát triển khung chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm dùng chung (Tiểu học, THCS, THPT) – đợt 2 tại miền Nam”

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 18/ETEP/PTV/HTKCT1, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo đợt 1 tại miền Bắc
Thông báo mời thầu: Gói thầu số 18/ETEP/PTV/HTKCT1, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo đợt 1 tại miền Bắc

07/05/2018

ETEP - Gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo, tập huấn định hướng và phát triển khung chương trình đào tạo Cử nhân sư phạm dùng chung (Tiểu học, THCS, THPT) – đợt 1 tại miền Bắc”

Thông báo mời thầu, gói thầu số 46/ETEP/TVCN/DPBDPT
Thông báo mời thầu, gói thầu số 46/ETEP/TVCN/DPBDPT

13/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số 46/ETEP/TVCN/DPBDPT: Thuê tư vấn cá nhân điều phối bồi dưỡng thường xuyên tại các trường phổ thông.

Thông báo mời thầu, gói thầu  số 44/ETEP/TVCN/PTNL
Thông báo mời thầu, gói thầu số 44/ETEP/TVCN/PTNL

13/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số 44/ETEP/TVCN/PTNL, thuê tư vấn cá nhân về xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch phát triển năng lực trường SP về bồi dưỡng thường xuyên

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 8/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 8/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số: 8/ETEP/HTTH: “Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Hà Nội”.

 Thông báo mời thầu, gói thầu số: 11.2017/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 11.2017/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số: 11.2017/ETEP/HTTH: “Hội nghị nâng cao năng lực cho giảng viên các trường sư phạm về chương trình giáo dục phổ thông”

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 56B/ETEP/TVCN/TKKB
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 56B/ETEP/TVCN/TKKB

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu thuê 01 tư vấn cá nhân thiết kế kịch bản sư phạm cho các khóa học trực tuyến.

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 7/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 7/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Đà Nẵng”