Kế hoạch đấu thầu
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu hội thảo
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu hội thảo

05/02/2020

ETEP - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu hội thảo

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2

27/08/2019

ETEP - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (Điều chỉnh lần 2)
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (Điều chỉnh lần 2)

19/08/2019

ETEP - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (Điều chỉnh lần 2)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng điều chỉnh
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng điều chỉnh

12/04/2018

ETEP - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng điều chỉnh