Thông báo mời thầu
Thông báo mới thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs
Thông báo mới thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs

19/08/2019

ETEP - Thông báo mới thầu: Gói thầu số: 01/ETEP/TVH/IVA, thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs.

Thông báo mời gói thầu số:: 55/ETEP/TVCN/CNTT
Thông báo mời gói thầu số:: 55/ETEP/TVCN/CNTT

21/11/2018

ETEP - Thông báo mời gói thầu số:: 55/ETEP/TVCN/CNTT, thuê tư vấn cá nhân công nghệ thông tin điều phối và tổ chức vận hành hệ thống bồi dưỡng thường xuyên qua mạng.

Thông báo mời gói thầu số: 45/ETEP/TVCN/ĐPBD
Thông báo mời gói thầu số: 45/ETEP/TVCN/ĐPBD

21/11/2018

ETEP - Thông báo mời gói thầu số: 45/ETEP/TVCN/ĐPBD, thuê tư vấn cá nhân về điều phối bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục (tư vấn trong nước, cấp trung ương).

Thông báo  mời gói thầu số: 32/ETEP/TVCN/PD
Thông báo mời gói thầu số: 32/ETEP/TVCN/PD

21/11/2018

ETEP - Thông báo mời gói thầu số: 32/ETEP/TVCN/PD, thuê phiên dịch (tư vấn cá nhân trong nước, cấp Trung ương.

Thông báo mời gói thầu số: 01/ETEP/TVCN/CTO
Thông báo mời gói thầu số: 01/ETEP/TVCN/CTO

21/11/2018

ETEP - Thông báo mời gói thầu số: 01/ETEP/TVCN/CTO, thuê cố vấn kỹ thuật (tư vấn cá nhân trong nước, cấp Trung ương.

Thông báo mời gói thầu số: 04/ETEP/PTV/THGVCB
Thông báo mời gói thầu số: 04/ETEP/PTV/THGVCB

16/11/2018

ETEP - Thông báo mời gói thầu số: 04/ETEP/PTV/THGVCB, cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn phát triển tài liệu 03 mô đun bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

Thông báo mời gói thầu số 60/ETEP/TVCN/KS
Thông báo mời gói thầu số 60/ETEP/TVCN/KS

15/11/2018

EETEP - Thông báo mời gói thầu số 60/ETEP/TVCN/KS, thuê tư vấn cá nhân giám sát, đánh giá các hoạt động đào tạo bồi dưỡng giáo viên và CBQLCSGDPT.

Thông báo mời  gói thầu số 02/ETEP/TVCN/GVSPQLGD
Thông báo mời gói thầu số 02/ETEP/TVCN/GVSPQLGD

15/11/2018

ETEP - Thông báo mời gói thầu số 02/ETEP/TVCN/GVSPQLGD, thuê tư vấn cá nhân về đảm bảo chất lượng phát triển năng lực giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục.