Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2

Ngày cập nhật : 27/08/2019

http://QĐ 581 ngay 11.3.2019.pdf

Số KHLCNT

  20190325384 - 00

Tên KHLCNT

 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (điều chỉnh, bổ sung lần 1)

Bên mời thầu

 Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Tên chủ đầu tư

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phân loại

 Dự án đầu tư phát triển 

Trạng thái phê duyệt dự án

 Đã có quyết định 

Ngày phê duyệt

 11/3/2019 

Số QĐ phê duyệt KHLCNT

 581/QĐ-BGDĐT

Tổng mức đầu tư 

 2.250.000.000.000 VND