Phát triển năng lực nghề nghiệp - Những điều cần biết đối với giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày cập nhật : 21/02/2020

Để thực hiện tốt Chương trình GDPT mới, giáo viên (GV) và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) cần chủ động tự bồi dưỡng, có kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp tại nhà trường với sự hỗ trợ của của đồng nghiệp.

Hệ thống học liệu trực tuyến hỗ trợ GV và CBQLCSGDP phát triển nghề nghiệp như thế nào?

Như đã giới thiệu, Bộ GD&ĐT đã phê duyệt 9 mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2021 đối với mỗi cấp học (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông); Và 9 mô đun bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đối với mỗi cấp học (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông).

Trong năm 2019, giáo viên cốt cán trong cả nước đã được bồi dưỡng mô đun 1 “Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018” (Gồm CTGDPT tổng thể và CT 19 môn học của cả 3 cấp Tiểu học, THCS và THPT).  Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán đã được bồi dưỡng mô đun 1 “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường Tiểu học”; “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường THCS”;  “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường THPT”.

Hiện, mô đun “Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018” và “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường Tiểu học”; “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường THCS”;  “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường THPT”đã được đưa lên mạng tại địa chỉ: https://taphuan.csdl.edu.vn/, bao gồm tài liệu hướng dẫn giảng dạy, học tập trực tiếp, inforgraphics và các video hướng dẫn mô đun bồi dưỡng.

Các tài liệu này tiếp tục được phát triển trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của giảng viên sư phạm chủ chốt, giáo viên phổ thông cốt cán trong thực tiễn bồi dưỡng.

Các mô đun còn lại (từ mô đun 2 đến mô đun 9) đang được hoàn thiện và sẽ được đưa lên địa chỉ https://taphuan.csdl.edu.vn/, phục vụ GV và CBQLCSGDPT tự bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp.

Giáo viên cốt cán sẽ được bồi dưỡng nội dung gì năm 2020?

Giáo viên cốt cán sẽ được bồi dưỡng mô đun 2,3,4, cụ thể:

Mô đun 2 “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung:

(1) Các xu hướng hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT;

(2) Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo môn học/hoạt động giáo dục trong Chương trình GDPT 2018;

(3) Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, giáo dục hiệu quả phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học/THCS/THPT.

Mô đun 3 “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực” gồm 4 nội dung:

(1) Các xu hướng hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT;

(2) Sử dụng phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập và kết quả đánh giá trong dạy học, giáo dục học sinh;

(3) Xây dựng công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh tiểu học/THCS/THPT về phẩm chất, năng lực;

(4) Sử dụng và phân tích kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

Mô đun 4 “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT” 3 nội dung:

(1) Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT;

(2) Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học;

(3) Phân tích và phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong trường tiểu học/THCS/THPT.

CBQLCSGDPT cốt cán sẽ được bồi dưỡng nội dung gì năm 2020?

CBQLCSGDPT cốt cán sẽ được bồi dưỡng mô đun 2,3,4, cụ thể:

Mô đun 2 “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học/THCS/THPT” gồm 5 nội dung:

(1)  Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông và Chuẩn Hiệu trưởng;  Yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong trường tiểu học/THCS/THPT theo yêu cầu Chương trình GDPT 2018; 

(2) Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường tiểu học/THCS/THPT; 

(3) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong trường tiểu học/THCS/THPT;

(4) Tạo động lực làm việc, phát triển năng lực nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; quản lý, giải quyết mâu thuẫn, xung đột trong nhà trường;

(5) Giám sát, đánh giá hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong trường tiểu học/THCS/THPT.

Mô đun 3 “Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình gồm 4 nội dung:

(1) Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục và các yêu cầu, nhiệm vụ của Hiệu trưởng trường tiểu học/THCS/THPT; 

(2) Quản trị tài chính trường tiểu học/THCS/THPT theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, hướng tới nâng cao kết quả giáo dục học sinh;

(3) Hoạt động quản trị tài chính trong trường tiểu học/THCS/THPT hướng tới kết quả giáo dục học sinh tốt hơn;

(4) Huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường tiểu học/THCS/THPT.

Mô đun 4 “Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT” gồm 4 nội dung:

(1) Quy định và yêu cầu về quản lý tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh theo Chương trình GDPT 2018 đối với trường tiểu học/THCS/THPT; Vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng;

(2) Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ của trường tiểu học/THCS/THPT để thực hiện Chương trình GDPT 2018;

(3) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bổ sung, tiếp nhận và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ;

(4) Tổ chức huy động và sử dụng các nguồn lực cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT.

Giảng viên sư phạm chủ chốt hỗ trợ giáo viên cốt cán học qua mạng. Ảnh Lê Huy

Giáo viên tiểu học/THCS/THPT đại trà sẽ được bồi dưỡng nội dung gì năm 2020?

Giáo viên tiểu học/THCS/THPT đại trà sẽ được học mô đun 1 “ Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018”  và  mô đun 2 “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT” 

CBQLCSGDPT đại trà sẽ được bồi dưỡng nội dung gì năm 2020?

CBQLCSGDPT đại trà sẽ được bồi dưỡng mô đun 1 “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học/THCS/THPT” và mô đun 2 “Quản trị nhân sự trong trường tiểu học/THCS/THPT”.

Giáo viên và CBQLCSGDPT sẽ tự học, tự bồi dưỡng như thế nào để phát triển nghề nghiệp? 

Về phương thức, giáo viên và CBQLCSGDPT sẽ tự học, tự bồi dưỡng. Mỗi người sẽ được cấp 1 tài khoản để truy cập vào hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS, tại địa chỉ  

https://taphuan.csdl.edu.vn/. Đây là nguồn học liệu mở dồi dào, bao gồm tài liệu hướng dẫn giảng dạy, học tập trực tiếp, inforgraphics và các video hướng dẫn mô đun bồi dưỡng.

Trong quá trình tự học, tự bồi dưỡng, GV và CBQLCSGDPT đại trả sẽ được đội ngũ cốt cán hỗ trợ ngay tại nhà trường, tại công việc, đồng thời được giảng viên sư phạm chủ chốt của 8 Trường ĐHSP/Học viện tham gia Chương trình ETEP hỗ trợ qua mạng internet.

Sở GD&ĐT các địa phương cần làm gì để hỗ trợ GV và CBQLCSGDPT phát triển nghề nghiệp?

Để hoạt động hỗ trợ GV và CBQLCSGDPT phát triển nghề nghiệp, Sở GD&ĐT các địa phương cần tích cực triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; các chương trình bồi dưỡng theo Chuẩn; Thực hiện đúng quy trình lựa chọn giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ theo lộ trình; Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp, trong đó có một số năng lực cốt lõi để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Sở GD&ĐT các địa phương cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo các kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo chi tiết các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt chú trọng đến các kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp mà các giáo viên phổ thông cốt cán đã xây dựng.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Chương trình ETEP, các  trường đại học sư phạm chủ chốt tham gia ETEP trong việc xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông cốt cán trong các hoạt động bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông của địa phương một cách hiệu quả; Tổ chức triển khai, giám sát quá trình bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông để hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo đảm bảo chất lượng, triển khai tốt Chương trình GDPT mới.

PV