Giáo viên cốt cán - Hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp 

Ngày cập nhật : 05/05/2020

Trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp, đáp ứng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, giáo viên cốt cán có nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ đồng nghiệp tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục tại nhà trường. 

 

Ba nhiệm vụ hỗ trợ đồng nghiệp:

(i) Hỗ trợ GVPT hoàn thành hồ sơ  nhân  đăng  môn học.

(ii) Hỗ trợ  GVPT thực hiện các nhiệm vụ học tập

- Hỗ trợ trên hệ thống học tập: Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, BT cuối mỗi mô đun, trả lời phiếu khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm,…

- Hỗ trợ trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn/cụm trường,…

(iii) Chấm bài cuối mỗi mô đun; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun

Để hỗ trợ đồng nghiệp hiệu quả giáo viên cốt cán đồng thời phải tham gia học tập, bồi dưỡng.

Ba nhiệm vụ học tập của giáo viên cốt cán:

(i) Hoàn thành hồ sơ cá nhân và Đăng ký môn học trên hệ thống CNTT. 

(ii) Tự học online  tham gia khóa học trực tiếp, hoàn thành các nhiệm vụ học tập các mô đun 

- Tìm hiểu nhiệm vụ học tập mỗi mô đun  

- Hoàn thành các bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, bài tập cuối mỗi mô đun, kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp học tập các mô đun và gửi lên hệ thống CNTT.

(iii) Hoàn thành các khảo sát

- Khảo sát cuối mỗi mô đun 

Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên

ETEP