Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán - Hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp

Ngày cập nhật : 05/05/2020

Trong hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp, đáp ứng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán có những nhiệm vụ cụ thể sau đây.

Năm nhiệm vụ hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT):

1Hỗ trợ CBQLCSGDPT hoàn thành hồ sơ  nhân  đăng  môn học

2. Hỗ trợ CBQLCSGDPT thực hiện các nhiệm vụ học tập

- Hỗ trợ trên hệ thống học tập: Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc nhở CBQLCSGDPT hoàn thành BT quá trình, BT cuối mỗi mô đun, trả lời phiếu khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm;…

- Hỗ trợ trực tiếp: sinh hoạt chuyên môn/cụm trường,…

3Chấm bài tập cuối mỗi mô đun 

4. Hỗ trợ CBQLCSGDPT hoàn thành các khảo sát

5. Xác nhận CBQLCSGDPT hoàn thành mô đun (đt/không đạt)

Ba nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng:

1. Hoàn thành hồ sơ cá nhân và Đăng ký học tập trên hệ thống CNTT

2. Tự học online  tham gia khóa học trực tiếp, hoàn thành các nhiệm vụ học tập của các mô đun 

- Tìm hiểu nhiệm vụ, mục tiêu mô đun;

- Nghiên cứu tài liệu, video, tư liệu học tập;

- Thảo luận trên hệ thống CNTT;  Sinh hoạt CBQLCSDPT theo cụm trường;

- Hoàn thành các bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, bài tập cuối mô đun , kế hoạch hỗ trợ CBQLCSGDPT và gửi lên hệ thống.

3. Hoàn thành các khảo sát

- Khảo sát cuối mỗi mô đun;

Đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng;

Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên.