Nhiệm vụ của hiệu trưởng: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

Ngày cập nhật : 07/05/2020

Nhiệm vụ của hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GVPT  và CBQLCSGDPT, đó là Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT. Cụ thể như sau:

Chuẩn bị bồi dưỡng

- Lập danh sách GVPT và CBQLCSGDPT cốt cán và đại trà gửi Phòng GDĐT;

- Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của GVPT cốt cán;

- Phê duyệt báo cáo hoàn thành kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của GVPT cốt cán;

- Phê duyệt đánh giá GVPT, phó hiệu trưởng theo chuẩn  NNGV và chuẩn HT (trên hệ thống CNTT);

- Tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng của GVPT và CBQL của trường (trên hệ thống CNTT) gửi Phòng GDĐT;

- Xây dựng văn bản hướng dẫn bồi dưỡng GV và CBQL trong trường.

Thực hiện và giám sát bồi dưỡng

- Tổ chức các hoạt động thảo luận, trao đổi (trực tiếp) về vận dụng kết quả học tập theo tổ chuyên môn/ cụm trường được phân công phụ trách;

- Giám sát, đôn đốc GV và CBQLCSGDPT trong trường hoàn thành các mô đun;

- Báo cáo giám sát tiến độ hoàn thành mô đun bồi dưỡng gửi Phòng GDĐT (số liệu chiết xuất trên Hệ thống CNTT);

- Báo cáo kết quả hoàn thành các mô đun bồi dưỡng gửi Phòng GDĐT (số liệu chiết xuất trên Hệ thống CNTT).

ETEP