Nhiệm vụ của giảng viên sư phạm chủ chốt: Hướng dẫn GVPT cốt cán và hỗ trợ GVPT đại trà học tập các mô đun

Ngày cập nhật : 08/05/2020

Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GV và CBQLCSGDPT, các giảng viên sư phạm chủ chốt có nhiệm vụ: Hướng dẫn GVPT cốt cán và hỗ trợ GVPT đại trà học tập các mô đun.

 

1. Hướng dẫn giáo viên cốt cán

(i) Hỗ trợ GVPT cốt cán Hoàn thành hồ sơ cá nhân và Đăng ký môn học

(ii)  Hướng dẫn GVPT cốt cán tự học qua mạng và học trực tiếp các mô đun 

- Hỗ trợ trên hệ thống học tập: Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành bài tập quá trình, bài tập cuối mỗi mô đun, trả lời phiếu khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm;…

- Hỗ trợ tại lớp học trực tiếp: Thảo luận, bài tập nhóm/cá nhân…

(iii) Đánh giá

Chấm bài tập cuối mỗi mô đun;  

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của GVPT cốt cán;

Hỗ trợ GVPT hoàn thành các khảo sát;

-  Xác nhận GVPT cốt cán hoàn thành các mô đun (đạt/không đạt).

(iv) Hỗ trợ GVPT CC hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ đồng nghiệp  GVPT đại trà

2. Hỗ trợ GVPT đại trà

(i) Hỗ trợ GVPT đại trà trên hệ thống học tập

  Cùng với GVPT CC thảo luận, góp ý, trao đổi với GVPT đại trà về  các vấn đề về mục tiêu, nội dung, phương pháp học tập, đánh giá cuối mỗi mô đun…

(ii) Hỗ trợ GVPT cốt cán bằng các kênh trực tuyến khác: email, zalo…

Giảng viên sư phạm chủ chốt của 8 đơn vị tham gia Chương trình ETEP (Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông) là: Trường ĐHSP Hà Nội,  ĐHSP Hà Nội 2,  ĐHSP-ĐH Thái Nguyên,  ĐH Vinh,  ĐHSP-ĐH Huế,  ĐHSP-ĐH Đà Nẵng,  ĐHSP Tp Hồ Chí Minh và Học viện Quản lý giáo dục.

ETEP