Bộ GD&ĐT hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Ngày cập nhật : 08/05/2020

 Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các sở GD&ĐT hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Ảnh minh họa/internet

Ảnh minh họa/internet

Lùi thời gian đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá theo Chuẩn

Về công tác đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn năm học 2019-2020, theo văn bản này, các Sở GD&ĐT sẽ lùi thời gian đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá theo Chuẩn. Hạn báo cáo kết quả tổng hợp đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn gửi về Bộ GD&ĐT chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm học (theo thời gian thực tế).

Các sở GD&ĐT cần hướng dẫn các cơ sở giáo dục bổ sung những minh chứng của quá trình quản lý, tổ chức dạy học qua Internet và dạy học trên truyền hình để làm căn cứ đánh giá kết quả đạt được của các tiêu chí theo Chuẩn.

Ưu tiên nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình mới

Về công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2020-2021, căn cứ các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn do Bộ GD&ĐT ban hành, các sở GD&ĐT chủ động điều chỉnh kế hoạch BDTX năm học 2019-2020 cùng với việc xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2020-2021 đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo đúng quy định tại Thông tư số 19/2019/TT- BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm GDTX và các chương trình BDTX tương ứng với các cấp học do Bộ GD&ĐT đã ban hành đảm bảo phù hợp với đối tượng và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Nội dung bồi dưỡng gồm: nội dung theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (các vụ, cục, dự án, đề án, chương trình); nội dung của địa phương; các mô-đun tự chọn của giáo viên trong các chương trình BDTX đã ban hành của các cấp học.

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT lưu ý: Nội dung bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 8/4/2020 của Bộ GDĐT là một phần trong thời lượng 120 tiết được quy định theo Quy chế BDTX ban hành kèm theo Thông tư số 19. 

Thời lượng còn lại, các sở GD&ĐT xây dựng các nội dung phù hợp với địa phương; hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục lựa chọn những mô-đun thiết thực (trong số các mô-đun tự chọn của các chương trình BDTX) phục vụ cho việc nâng cao năng lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm học 2020-2021, những giáo viên dự kiến phân công dạy lớp 1 ưu tiên tập trung bồi dưỡng những nội dung đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo Công văn số 1201 và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu dạy sách giáo khoa mới do các nhà xuất bản thực hiện. Thời lượng còn lại sẽ lựa chọn các mô-đun để bồi dưỡng ữong các chương trình BDTX.

Theo giaoducthoidai.vn