Nhiệm vụ của giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt: Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà học tập

Ngày cập nhật : 11/05/2020

Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GV và CBQLCSGDPT, các giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt có nhiệm vụ: Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà học tập các mô đun.

1. Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán

(i) Hỗ trợ CBQLCSGDPT cốt cán Hoàn thành hồ sơ cá nhân và Đăng ký môn học

(ii) Hướng dẫn CBQLCSGDPT cốt cán học tập các mô đun 

- Hỗ trợ trên hệ thống học tập: Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, BT cuối mỗi mô đun, trả lời phiếu khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm…;

- Hỗ trợ tại lớp học trực tiếp: Thảo luận, BT nhóm/cá nhân,…

(iii) Đánh giá

Chấm bài tập cuối mỗi mô đun;

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của GVPT cốt cán;

Hỗ trợ CBQLCSGDPT cốt cán hoàn thành các khảo sát;

- Xác nhận CBQLCSGDPT cốt cán hoàn thành mô đun (đạt/không đạt).

2. Hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà học tập

(i) Trợ giúp  CBQLCSGDPT CC hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà trên hệ thống học tập

-Trợ giúp  CBQLCSGDPT cốt cán thảo luận, góp ý, trao đổi với CBQLCSGDPT đại trà về  các vấn đề về mục tiêu, nội dung, phương pháp học tập, đánh giá cuối mỗi mô đun,…

(ii) Trợ giúp CBQLCSGDPT cốt cán bằng các kênh trực tuyến khác: email, zalo,…

ETEP