Tập trung cao độ bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình GDPT mới

Ngày cập nhật : 20/05/2020

Phát biểu kết luận Hội thảo - Tập huấn  “Tập huấn triển khai thực hiện quy chế bồi dưỡng thường xuyên và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong bồi dưỡng thường xuyên theo Chương trình ETEP” và Triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020, từ ngày18/5 đến ngày 19/5/2020, tại TP Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh 4 nội dung quan trọng để cùng thống nhất triển khai thực hiện. 

Thứ nhất: Về triển khai thực hiện Quy chế BDTX theo Thông tư 19/2019/TT-BGD-ĐT

Bồi dưỡng thường xuyên GV, CBQLCSGDPT (đại trà) phải thực hiện theo thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 ban hành Chương trình BDTX giáo viên CSGDPT và Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 ban hành Chương trình BDTX CBQLCSGDPT. Theo đó, hằng năm mỗi GV, CBQLCSGDPT [KD1] phải thực hiện 3 nội dung bồi dưỡng. Nội dung 1 và 2 tập trung vào bồi dưỡng triển khai chương trình GDPT 2018, đặc biệt ưu tiên bồi dưỡng 100% GV lớp 1 với 3 mô đun: Mô đun 1: Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018, Mô đun 2:  Sử dụng phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và  Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

Thứ 2: Về lựa chọn phương thức, mô hình bồi dưỡng triển khai thực hiện chương trình GDTP 2018

Các Sở GDĐT sử dụng phương thức bồi dưỡng kết hợp trực tiếp và trực tuyến, thực hiện mô hình bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT thường xuyên, liên tục, tại chỗ theo các bước sau: 

Bước 1: Sở GDĐT lập  kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tỉnh, bao gồm danh sách GV đại trà (không đưa các GV, CBQLCSGDPT cốt cán học lại các lớp bồi dưỡng đại trà); Phân công GV, CBQLCSGDPT cốt cán hỗ trợ GV, CBQLCSGDPT đại trà và duyệt kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của GV,CBQLCSGDPT cốt cán;

Bước 2: Sở GDĐT phối hợp với đơn vị cung cấp hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS), cấp mã tài khoản học qua LMS cho từng GV, CBQLCSGDPT; gán tài khoản của GV, CBQLCSGDPT cốt cán với các GV,CBQLCSGDPT đại trà được phân công hỗ trợ học tập.

Bước 3: Các Sở GDĐT phối hợp với trường ĐHSP/Học viện tham gia chương trình ETEP về bố trí thời gian học tập, phân công giảng viên SP chủ chốt hướng dẫn, trợ giúp trực tuyến về chuyên môn cho GV, CBQLCSGDPT cốt cán và đại trà. Các trường ĐHSP gán tài khoản của giảng viên sư phạm/QLGD chủ chốt với các GV, CBQLCSGDPT cốt cán đã hoàn thành mô đun và được phân công hỗ trợ, hướng dẫn.

Bước 4: Các Sở GDĐT phối hợp với các trường ĐHSP/Học viện tham gia chương trình ETEP chỉ đạo, giám sát trực tiếp và qua hệ thống LMS việc bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT học tập theo mô hình mới, cụ thể là: 

a) GV, CBQLCSGDPT tự học có hướng dẫn qua mạng (tối thiểu 5 ngày)

b) GV, CBQLCSGDPT  thực hiện sinh hoạt chuyên môn trực tiếp, tập trung theo trường/cụm trường và theo môn học. Tùy theo kinh phí địa phương để bố trí thời gian sinh hoạt chuyên môn với thời gian, hình thức phù hợp (tối thiểu 3 ngày).

c) Hoàn thành bài tập, đánh giá cuối khóa qua mạng: GV,CBQLCSGDPT đại trà tự nghiên cứu, làm bài tập cuối khóa trên LMS (tối thiểu 7 ngày); GV, CBQLCSGDPT cốt cán hỗ trợ và xác nhận học viên hoàn thành khóa học trên hệ thống LMS.

Bước 5. Các trường ĐHSP/Học viện tham gia chương trình ETEP phối hợp với các Sở GDĐT được phân công phụ trách để đánh giá, cấp chứng chỉ/chứng nhận hoàn thành khóa học cho GV, CBQLCSGDPT cốt cán và GV, CBQLCSGDPT đại trà.

Thứ 3: Thống nhất điều kiện triển khai bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT đại trà

a) Tài liệu: Các trường ĐHSP đã xây dựng tài liệu thống nhất toàn quốc. Sau khi các Sở GDĐT hoàn thành lựa chọn đơn vị cung cấp LMS sẽ nhận được tài liệu của Bộ GDĐT để tải lên hệ thống LMS. Giao Ban quản lý ETEP trung ương chuyển giao tài liệu các mô đun bồi dưỡng (theo quyến định 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019) cho các Sở GDĐT sau khi tài liệu được thẩm định và ban hành.

b) Hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS): Các Sở GDĐT thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ theo các quy định hiện hành. Hệ thống LMS được lựa chọn sử dụng trong bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT thực hiện chương trình GDPT 2018 phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật được Bộ GDĐT và Ngân hàng thế giới đã chấp thuận (Theo Công văn số 121/CNTT ngày 05/4/2020 của Bộ GDĐT ban hành Tài liệu mô tả yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT qua mạng  và đáp ứng các yêu cầu về chức năng của hệ thống (LMS-TEMIS) theo Chương trình ETEP trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình ETEP. Giao Vụ Giáo dục Trung học phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và Vụ Giáo dục Tiểu học chuẩn bị văn bản hướng dẫn về LMS gửi các Sở GDĐT.  

c) Tài chính: Thực hiện theo Thông tư số 36 /2018/TT-BTC ngày 20/3/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ 4: Thống nhất tiến độ triển khai thực hiện bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT

Mặc dù các Sở GDĐT còn một số vướng mắc trong các thủ tục lựa chọn nhà cung cấp LMS, tuy nhiên Bộ Thông tin truyền thông đã thống nhất hỗ trợ ngành GDĐT trong cung cấp các điều kiện hỗ trợ bồi dưỡng GVPT/CBQLCSGDPT cốt cán, Tập đoàn VietTel đã cam kết hỗ trợ miễn phí LMS cho 100% giáo viên lớp 1 trong bồi dưỡng mô đun 1. 

Do vậy, Bộ GDĐT yêu cầu tất cả các Sở GDĐT phối hợp với tập đoàn VietTel để cung cấp tài khoản (miễn phí) cho 100%  giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 và hoàn thành bồi dưỡng cho toàn bộ giáo viên dạy lớp 1 mô đun 1 trước 30/7/2020, mô đun 2 và mô đun 3 trước 31/12/2020. 

Thứ trưởng nhấn mạnh: Chỉ khi cán bộ quản lý, giáo viên hiểu kỹ, nắm chắc chương trình tổng thể, chương trình các môn học và hoạt động giáo dục; thì triển khai dạy học mới có thể thành công.

Tại Hội thảo – Tập huấn, 3 nội dung lớn được trao đổi, thống nhất, đó là: 

(i)Triển khai thực hiện thông tư 19 về Quy chế BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong BDTX theo chương trình ETEP.

(ii) Thống nhất mô hình bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT thực hiện chương trình GDPT 2018 bằng phương thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp thông qua sinh hoạt chuyên môn tại trường/cụm trường.

(iii) Thống nhất cơ chế phối hợp giữa các trường ĐHSP/Học viện tham gia chương trình ETEP với các Sở GDĐT trong triển khai bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT thực hiện chương trình GDPT 2018.

ETEP