Nhiệm vụ của sở Giáo dục và Đào tạo: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

Ngày cập nhật : 25/05/2020

Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GV và CBQLCSGDPT, nhiệm vụ của sở Giáo dục và Đào tạo là: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT, cụ thể như sau:

Chuẩn bị bồi dưỡng

Tổng hợp danh sách GVPT và CBQLCSGDPT cốt cán và đại trà gửi Bộ GDĐT;

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của CBQLCSGD THPT cốt cán;

Phê duyệt báo cáo hoàn thành kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của CBQLCSGD THPT cốt cán;

Phê duyệt đánh giá Hiệu trưởng THPT theo chuẩn HT (trên hệ thống CNTT);

Tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng của GVPT và CBQLCSGDPT gửi Bộ GDĐT (trên hệ thống CNTT);

Xây dựng văn bản hướng dẫn bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT gửi các Phòng GDĐT/CSGD THPT.

Thực hiện và giám sát bồi dưỡng

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thảo luận, trao đổi (trực tiếp) về vận dụng kết quả học tập theo môn học, cụm trường, cấp học trên địa bàn;

Giám sát, hướng dẫn các Phòng GDĐT và các CSGD THPT trong đôn đốc GVPT và CBQLCSGDPT hoàn thành các mô đun;

Báo cáo giám sát tiến độ hoàn thành mô đun bồi dưỡng gửi Bộ GDĐT (số liệu chiết xuất trên Hệ thống CNTT);

Báo cáo kết quả hoàn thành các mô đun bồi dưỡng gửi Bộ GDĐT (số liệu chiết xuất trên Hệ thống CNTT).

ETEP