Nhiệm vụ của phòng Giáo dục và Đào tạo: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT

Ngày cập nhật : 22/05/2020

Nhiệm vụ của phòng Giáo dục và Đào tạo là: Quản lý bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT, trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GVPT  và CBQLCSGDPT. Cụ thể như sau:

Chuẩn bị bồi dưỡng

Tổng hợp danh sách GVPT và CBQLCSGDPT cốt cán và đại trà gửi Sở GDĐT;

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của CBQLCSGD tiểu học, THCS cốt cán;

Phê duyệt báo cáo hoàn thành kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của CBQLCSGD tiểu học, THCS cốt cán;

Phê duyệt đánh giá Hiệu trưởng tiểu học, THCS theo chuẩn HT (trên hệ thống CNTT);

Tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng của GVPT và CBQLCSGD  tiểu học, THCS gửi Sở GDĐY (trên hệ thống CNTT);

Xây dựng văn bản hướng dẫn bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT tiểu học, THCS.

Thực hiện và giám sát bồi dưỡng

Tổ chức các hoạt động thảo luận, trao đổi (trực tiếp) về vận dụng kết quả học tập theo môn học, cụm trường, cấp học trên địa bàn phụ trách;

Giám sát, đôn đốc GV và CBQLCSGDPT các trường tiểu học, THCS hoàn thành mô đun;

Báo cáo giám sát tiến độ hoàn thành các mô đun bồi dưỡng gửi Sở GDĐT (số liệu chiết xuất trên Hệ thống CNTT)

Báo cáo kết quả hoàn thành các mô đun bồi dưỡng gửi Sở GDĐT (số liệu chiết xuất trên Hệ thống CNTT).

ETEP