Nhiệm vụ của Học viện Quản lý giáo dục: Tổ chức bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ bồi dưỡng CBQLCSGDPT (đại trà)

Ngày cập nhật : 26/05/2020

Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GVPT  và CBQLCSGDPT, nhiệm vụ của Học viện Quản lý giáo dục là: Tổ chức bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán và hỗ trợ bồi dưỡng CBQLCSGDPT (đại trà). Cụ thể như sau:

Bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán

1. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ GDĐT (Phối hợp với 63 Sở GDĐT và các trường ĐHSP tham gia ETEP)

2. Triển khai bồi dưỡng GVPT cốt cán (Phối hợp với các trường ĐHSP tham gia ETEP)

Cấp tài khoản học tập và hướng dẫn HV đăng ký thông tin cá nhân;

Quản lý CBQLCSGDPT cốt cán  tự học các mô đun trên hệ thống LMS;

Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp các môn đun;

Khảo sát cuối khóa, đánh giá sự hài lòng của người học trên hệ thống LMS;

Giám sát CBQLCSGDPT cốt cán hoàn thành và cấp chứng nhận/chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng. 

3. Báo cáo kết quả bồi dưỡng về Bộ GDĐT, Ban quản lý ETEP (theo mẫu M&E, trích xuất từ hệ thống LMS)

Hỗ trợ bồi dưỡng CBQLCSGDPT

1. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ GDĐT (Phối hợp với 63 Sở GDĐT và các trường ĐHSP tham gia ETEP )

2. Triển khai hỗ trợ bồi dưỡng CBQLCSGDPT GDĐT (Phối hợp với 63 Sở GDĐT và các trường ĐHSP tham gia ETEP) 

 Phân công, giao nhiệm vụ cho giảng viên QLGD chủ chốt trợ giúp GVPT cốt cán trong hỗ trợ CBQLCSGDPT đại trà trên hệ thống học tập LMS;

Khảo sát cuối khóa bồi dưỡng, đánh giá sự hài lòng của người học;

Giám sát CBQLCSGDPT hoàn thành  cấp chứng nhận/chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng

3. Báo cáo kết quả bồi dưỡng về Bộ GDĐT, Ban quản lý ETEP (theo mẫu M&E, trích xuất từ hệ thống LMS)

ETEP