Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình ETEP

Ngày cập nhật : 08/06/2020

Đợt hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới đối với Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV và CBQLCSGDPT (Chương trình ETEP) diễn ra từ ngày 08-19/6/2020.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Giám đốc Chương trình ETEP báp cáo kết quả hoạt động ETEP trong 6 tháng qua (kể từ đợt đánh giá giữa kỳ tháng 11.2019).

Mục đích của đợt hỗ trợ kỹ thuật lần này nhằm rà soát tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình ETEP; Đề xuất việc tái cấu trúc Chương trình và điều chỉnh ngân sách/kế hoạch hoạt động điều chỉnh sau tái cấu trúc.

Bà Võ Kiều Dung, chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới phát biểu tại phiên họp khởi động.

Các hoạt động được rà soát, hỗ trợ kỹ thuật bao gồm: Tăng cường năng lực cho giảng viên chủ chốt để triển khai thực hiện các hoạt động BDTX; Phát triển tài liệu BDTX; Lựa chọn/tập huấn giáo viên cốt cán/CBQLCSGDPT cốt cán; Hỗ trợ BDTX cho giáo viên và CBQLCSGDPT; Triển khai thực hiện kế hoạch BDTX năm 2020; Hoạt động tăng cường năng lực các trường ĐHSP chủ chốt và Kế hoạch đánh giá TEIDI năm 2020; Việc xây dựng hệ thống TEMIS, tính tương thích giữa hệ thống TEMIS tập trung và các hệ thống LMS cho các hoạt động BDTX năm 2020 và trong tương lai.

Sau phiên họp khởi động tại Hà Nội ngày 08/06, đoàn công tác có chuyến khảo sát, đánh giá tại hai đơn vị tham gia Chương trình ETEP: ĐHSP Tp Hồ Chí Minh, ĐHSP Hà Nội,  đồng thời đi thực địa tại huyện Ô Môn (Cần Thơ) và huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

ETEP