Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu 7/ETEP/HTTH, 8/ETEP/HTTH, 3/ETEP/HTTH và 11.2017/ETEP/HTTH

Ngày cập nhật : 26/12/2017

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP)

Địa chỉ: 25 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 02432 151 876               Email: etep@moet.edu.vn

BQL Chương trình ETEP thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu với nội dung sau:

1. Gói thầu số: 7/ETEP/HTTH: “Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Đà Nẵng”

Gói thầu số: 7/ETEP/HTTH: “Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Đà Nẵng”

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

Giá trúng thầu: 304.730.000 VNĐ

Nhà thầu trúng thầu: Khách sạn Trường Sơn Tùng 5 – Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Trường Sơn Tùng tại Đà Nẵng

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 ngày

Quyết định phê duyệt: QĐ số 117/QĐ-ETEP  ngày 16/12/2017 của Giám đốc BQL Chương trình ETEP

2. Gói thầu số: 8/ETEP/HTTH: “Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Hà Nội”

Gói thầu số: 8/ETEP/HTTH: “Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Hà Nội”

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

Giá trúng thầu: 261.940.000 VNĐ

Nhà thầu trúng thầu: Nhà khách Tổng liên đoàn

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 ngày

Quyết định phê duyệt: QĐ số 117/QĐ-ETEP  ngày 16/12/2017 của Giám đốc BQL Chương trình ETEP

3. Gói thầu số: 3/ETEP/HTTH: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo sơ kết đánh giá TEIDI và sơ kết hoạt động của Chương trình năm 2017”

Gói thầu số: 3/ETEP/HTTH: “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo sơ kết đánh giá TEIDI và sơ kết hoạt động của Chương trình năm 2017”

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

Giá trúng thầu: 83.760.000 VNĐ

Nhà thầu trúng thầu: Nhà khách Tổng liên đoàn

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 ngày

Quyết định phê duyệt: QĐ số 117/QĐ-ETEP  ngày 16/12/2017 của Giám đốc BQL Chương trình ETEP

4. Gói thầu số: 11.2017/ETEP/HTTH: “Hội nghị nâng cao năng lực cho giảng viên các trường sư phạm về chương trình giáo dục phổ thông”

Gói thầu số: 11.2017/ETEP/HTTH: “Hội nghị nâng cao năng lực cho giảng viên các trường sư phạm về chương trình giáo dục phổ thông”

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

Giá trúng thầu: 398.100.000 VNĐ

Nhà thầu trúng thầu: Nhà khách Tổng liên đoàn

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 ngày

Quyết định phê duyệt: QĐ số 117/QĐ-ETEP  ngày 16/12/2017 của Giám đốc BQL Chương trình ETEP