Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn

Ngày cập nhật : 12/07/2018

Trong 2 ngày, 12 – 13/7/2018, tại Nghệ An, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục phối hợp với Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, gọi tắt là ETEP (Bộ GD&ĐT) tổ chức Hội thảo “Đánh giá việc thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT về quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên”.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng việc thực hiện Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT sau 6 năm ban hành, xác định rõ những điểm phù hợp và những điểm không còn phù hợp với chỉ đạo, định hướng về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế trong Thông tư 26 về quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ GV&CBQLGD trong giai đoạn mới.

Tham dự Hội thảo có 8 trường sư phạm chủ chốt tham gia ETEP, các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT và 25 Sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục nhấn mạnh mục đích, tầm quan trọng của việc đánh giá việc thực hiện Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các bên liên quan trong công tác bồi dưỡng thường xuyên GV&CBQL.  

TS Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục. Ảnh ĐTH

TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Chương trình ETEP trong bài phát biểu tại Hội thảo cho biết, hơn một năm triển khai hoạt động, Chương trình ETEP đã có những tác động tích cực đến các trường sư phạm chủ chốt tham gia ETEP trong xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng GV&CBQLGD phổ thông.

Trong bối cảnh Bộ GD&ĐT đang đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có giáo dục đào tạo, đòi hỏi sự thích ứng của GV&CBQL. Mỗi nhà giáo cần tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại để phát triển năng lực bản thân, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Vì vậy, hoạt động bồi dưỡng GV&CBQL cần phải có sự thay đổi, thích ứng. Thay đổi về phương pháp, cách thức bồi dưỡng và ứng dụng tối đa CNTT trong tổ chức bồi dưỡng, đánh giá kết quả, cũng như quản lý hoạt động bồi dưỡng. Đặc biệt, các bên liên quan từ cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đến đơn vị sử dụng đội ngũ, từ cơ quan quản lý cấp trung ương đến địa phương, sở-phòng giáo dục, nhà trường cho đến GV&CBQLGD cần có sự phối hợp chặt chẽ để đảm bảo việc bồi dưỡng giáo viên đạt hiệu quả cao.

TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Chương trình ETEP. Ảnh ĐTH

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề chính: Đánh giá 5 năm thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ GV&CBQL cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, làm rõ thực trạng và đề xuất đổi mới hình thức bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ GV&CBQL cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo định hướng tự học, tự bồi dưỡng qua mạng; Cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan trong công tác bồi dưỡng thường xuyên; Kinh nghiệm quốc tế về cơ chế phối hợp của các bên liên quan trong bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông;

Vấn đề nâng cao vai trò của các trường sư phạm trong phối hợp thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cũng được đặt ra; Vai trò, nhiệm vụ của GV&CBQL cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán trong công tác bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ GV&CBQL cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; Số hóa tài liệu và tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ GV&CBQL cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông qua mạng - Thực tiễn và kinh nghiệm; Đổi mới công tác đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ GV&CBQL cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; Vấn đề tăng cường quản lý và chỉ đạo công tác BDTX để nâng chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên các trường phổ thông là những vấn đề được bàn thảo trong Hội thảo lần này. 

Đặng Thị Huệ