Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN

Ngày cập nhật : 26/11/2018

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020

Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 

  1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
  2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn triển khai thực hiện Chuẩn và phát triển năng lực cho Giảng viên quản lý giáo dục và Hội nghị chuẩn bị triển khai tập huấn bồi dưỡng đội ngũ giáo viện, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tại 03 miền: Bắc – Trung – Nam.
  3. Số hiệu gói thầu: 05/ETEP/PTV/HTCHTNN
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.
  5. Giá gói thầu: 5.170.000.000 VNĐ  

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình.

  1. Giá trúng thầu: 3.382.950.000 VNĐ
  2. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày/cuộc hội thảo.
  4. Quyết định phê duyệt KQLCNT: 2589/QĐ-QLCDA ngày 23/112018 của Giám đốc Ban quản lý các dự án, Bộ Giáo dục và Đào tạo.