Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 03/ETEP/PTV/HTCMMB

Ngày cập nhật : 05/12/2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các hội thảo chuyên môn tại Miền Bắc”

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.edu.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 

Tên gói thầu

03/ETEP/PTV/HTCMMB: Cung cấp dịch vụ tổ chức các hội thảo chuyên môn tại Miền Bắc (05 cuộc hội thảo)

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Bên mời thầu

Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Hình thức lựa chọn NT

Đấu thầu rộng rãi

Giá gói thầu

3.782.000.000 VND

Top of Form

Nhà thầu trúng thầu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TRÍ TUỆ VIỆT

   

Giá trúng thầu

2.930.900.000 VND

   

Hình thức hợp đồng

Theo đơn giá cố định

   

Thời gian thực hiện HĐ

10 ngày/ cuộc hội thảo

   

Văn bản phê duyệt

2595/QĐ-QLCDA ngày 26/11/2018

   

Ngày phê duyệt

26/11/2018

   

Bottom of Form