Kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/PTV/THGVCB

Ngày cập nhật : 28/12/2018

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020

Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 

1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2.   Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn phát triển tài liệu 03 mô đun bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán cho mỗi cấp học tại Nghệ An (01 cuộc tập huấn)

3.   Số hiệu gói thầu: 04/ETEP/PTV/THGVCB

4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

5.    Giá gói thầu: 496.000.000 VNĐ

6.        Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại Phương Bắc

7.    Giá trúng thầu: 423.650.000 VNĐ

8.    Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

9.   Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

10. Quyết định phê duyệt KQLCNT: 2678A/QĐ-QLCDA ngày 10/12/2018 của Giám đốc Ban quản lý các dự án, Bộ Giáo dục và Đào tạo.