Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/TVH/KTNB

Ngày cập nhật : 17/05/2019

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020

Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

  1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
  2. Tên gói thầu: Thuê tổ chức tư vấn nâng cao năng lực kiểm toán nội bộ cho Chương trình.
  3. Số hiệu gói thầu: 04/ETEP/TVH/KTNB
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  5. Giá gói thầu: 1.308.762.694 VNĐ  
  6. Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
  7. Giá trúng thầu: 1.308.000.000 VNĐ  
  8. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
  10. Quyết định phê duyệt KQLCNT: 599/QĐ-QLCDA ngày 17/5/2019 của Giám đốc Ban quản lý các dự án, Bộ Giáo dục và Đào tạo.